Data Protection Statement

Obecná ustanovení

 

HENKEL ČR, spol. s r. o., dále jen jako Henkel, respektuje soukromí každé osoby, která navštíví tyto webové stránky. Nyní bychom vás rádi seznámili s typem údajů shromažďovaných společností Henkel a jak společnost tyto údaje používá. Také se dozvíte, jak můžete uplatnit svá práva jako subjekt údajů.

Veškeré změny provedené v Prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. Budete se tak moci kdykoliv informovat o typu údajů, které sbíráme, a jak tyto údaje používáme.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky přístupné pomocí hypertextových odkazů na webových stránkách společnosti Henkel.

 

Sběr, užívání a zpracování osobních údajů

 

Název odpovědného subjektu: HENKEL ČR, spol. s r. o.

Adresa odpovědného subjektu: U Průhonu 700/10, Holešovice, 170 00 Praha, Czech Republic

Společnost Henkel používá osobní údaje především za účelem poskytování těchto webových stránek uživatelům. Jakékoliv další zpracování údajů se provádí pouze na základě jiných zákonných povinností nebo povolení nebo pokud k tomu daný uživatel dal společnosti Henkel souhlas. Společnost Henkel ukládá a zpracovává údaje konkrétně pro tyto účely:

Když uživatelé navštíví tyto webové stránky, společnost Henkel automaticky shromažďuje a ukládá určité údaje. Ty zahrnují: IP adresu či IP zařízení přidělené příslušnému koncovému zařízení, které potřebujeme k přenosu požadovaného obsahu (např. především obsah, texty, obrázky a informace o produktu, jakožto i datové soubory poskytnuté ke stahování apod.), aktivitu uživatelů v rámci našich webových stránek, typ příslušného koncového zařízení, typ užívaného prohlížeče a datum a čas užití.

Společnost Henkel tyto údaje uchovává maximálně 7 dní za účelem rozpoznání a stíhání zneužití.

Společnost Henkel také používá tyto údaje k vylepšení prezentace služeb, funkcí a funkcionalit a obecných administrativních úkonů.

Kromě toho společnost Henkel okamžitě odstraní údaje o užívání (včetně IP adres), jakmile takovéto údaje již pro výše uvedené účely nebude potřebovat.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že (1) je zpracovávání údajů nezbytné pro poskytování webových stránek; nebo že (2) společnost Henkel má nadřazený oprávněný zájem na zajištění a vylepšení funkcionality a bezchybného fungování webových stránek tak, aby byly přizpůsobeny potřebám uživatelů.

 

Další zpracování osobních údajů


Tabulka pro zákaznické požadavky

Při vyplňování našeho kontaktního formuláře jste možná poskytli vaše kontaktní údaje. Tyto údaje použijeme k zodpovězení vašeho požadavku.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že je zpracovávání údajů nezbytné pro zpracování vašeho požadavku.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uložení, např. v průběhu správy vztahů se zákazníky, ukládáme údaje pouze po nezbytnou dobu pro výše uvedené účely či po zákonnou dobu archivace.


Souhlas/odvolání souhlasu

 

Údaje si uschováme pouze po dobu platnosti souhlasu nebo po dobu, která je vyžadována v případě zákonné povinnosti archivace.

Souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna kliknutím na odkaz příslušného prohlášení o souhlasu nebo zasláním dopisu či e-mailu na následující konktaktní údaje: HENKEL ČR, spol. s r.o., JUDr. Lenka Studničná, U Průhonu 700/10, 170 00 Praha 7, (e-mail: dataprotectioncz@henkel.com). Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování dat na základě souhlasu před jeho odstoupením.


Soubory Cookies, Pixel, otisky prstů

 

Web Tracking

 

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Za tímto účelem je na váš počítač nainstalován soubor cookie. Informace shromažďované souborem cookie o vašem užívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou zasílány a uchovávány společností Google na serverech v USA.

Aktivovali jsme anonymizaci IP, což znamená, že společnost Google anonymizuje/zkrátí vaši IP adresu o poslední osmičíslí v členských státech Evropské unie a pro další subjekty, které jsou součástí Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá IP adresa je zasílána a zkracována servery společnosti Google v USA pouze ve výjimečných případech.

Společnost Google pro poskytovatele webových stránek tyto informace shromažďuje za účelem vyhodnocení vašeho užívání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb spojených s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google nespojuje vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji, kterými disponuje.

 

Nesouhlas se sběrem údajů:

 

Kromě změny nastavení vašeho prohlížeče můžete společnosti Google zabránit ve sběru a užívání vašich osobních údajů (souborů cookie a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče na              https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Google DoubleClick

 

Funkci Google DoubleClick na našich webových stránkách používáme pro vyhodnocení užívání webových stránek, abychom mohli my, společnost Google a další poskytovatelé reklamy využívající DoubleClick poskytovat reklamy relevantní pro uživatele. Za tímto účelem je na váš počítač nainstalován soubor cookie. Tento soubor cookie shromažďuje informace o reklamě zobrazující se ve vašem prohlížeči a o tom, na které reklamy kliknete. Data vytvářená souborem cookie o vašem užívání webových stránek jsou posílána a ukládána na server společnosti Google ve USA. Reklamy relevantní pro Vás jsou zobrazovány ve vašem prohlížeči na základě shromážděných informací.

 

Nesouhlas se sběrem údajů:

 

Kromě změny nastavení vašeho prohlížeče můžete soubor cookie DoubleClick také natrvalo vypnout pomocí plug-inu prohlížeče. S plug-inem zůstane nastavení vašeho prohlížeče zachováno i v případě, že vymažete všechny soubory cookie. Můžete si pořídit plug-in prohlížeče, který službu trvale deaktivuje https://support.google.com/ads/answer/7395996.

 

Práva subjektů údajů / Pověřenec DPO er

 

Kdykoliv můžete uplatnit právo na přístup k vašim údajům. Za předpokladu, že jsou splněny příslušné požadavky, můžete dále uplatnit následující práva:

  • právo na opravu
  • právo na výmaz
  • právo na omezení zpracování
  • právo na podání stížnosti u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů
  • právo na přenositelnost údajů (k 25. květnu 2018)


Právo nesouhlasu

V případě činností týkajících se zpracování vašich osobních údajů, které jsou vykonávány na základě oprávněného zájmu společnosti Henkel, máte kdykoliv právo vznést námitku proti takovémuto zpracovávání vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Společnost Henkel přestane zpracovávat vaše údaje, neprokáže-li podstatný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování údajů slouží k uplatnění, výkonu, nebo obraně proti právním nárokům.

 

V těchto případech, pokud máte jakékoliv další dotazy nebo přání v souvislosti s vašimi osobními údaji, zašlete e-mail či dopis našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů: HENKEL ČR, spol. s r.o., JUDr. Lenka Studničná, U Průhonu 700/10, 170 00 Praha 7, (e-mail: dataprotectioncz@henkel.com).